Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltató Adatai: Danubia Talents Művészeti EGYESÜLET
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 121., 1. emelet 7.
Adószáma: 19140836-1-43
Nyilvántartási száma: 01-02-0017130
E-mail: info@danubiatalents.com

1. Adatvédelmi alapfogalmak

1.1. Adatállomány

A nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.2. Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.4. Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.5. Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.6. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (jelen esetben a Szolgáltató), aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.7. Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

1.8. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

1.9. Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2. Adatvédelem, adatbiztonság

2.1. Az adatvédelem alapelvei, célja

Az adatvédelem körében a Szolgáltató mint adatkezelő feladata, hogy meghatározza az általa kezelt, az egyes természetes személyekre vonatkozó (Felhasználói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem Alaptörvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben lefektetett elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a Felhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

A regisztrációval vagy a honlapon történő rendeléssel Felhasználó hozzájárulását adja a feltüntetett adatainak jogszabályoknak valamint az ezen Szabályzatnak megfelelő kezeléséhez valamint a honlap profiljának megfelelő megkeresésekhez, tájékoztatások küldéséhez.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének alapvető célja a Felhasználó részére a honlapon nyújtott szolgáltatás elérhetővé tétele. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által igénybevett szolgáltatások helyességének ellenőrzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2.2. A Felhasználók személyes adatainak kezelése

Az Szolgáltató (adatkezelő) a jelen honlapon végzett tevékenységének ellátása, a teljesítés figyelemmel kísérése, valamint a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, személyes adatot kezeli.

A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, születéskori neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, és ideje; nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.

A jogszabályban meghatározott személyes adatokon túl, az Szolgáltató a következő adatokat kezeli:

 1. a Felhasználó azonosítója,
 2. a regisztráció időpontja;
 3. a rögzített keresési igények, irányultság adatai,
 4. minden egyéb olyan adat, a rendelés teljesítése érdekében szükséges;

2.3. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Felhasználó személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatók, illetve - a Felhasználó előzetes jóváhagyásával - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás)

 1. az Szolgáltató Közreműködője részére a teljesítéshez szükséges mértékben,
 2. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
 3. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak
 4. közvélemény (Felhasználói elégedettség) kutatás céljából közvélemény kutató cégeknek,
 5. más személyek és engedélyesek részére a külön jogszabályokban (pl. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről) foglaltak szerint.

A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre az Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Az Szolgáltató köteles a c)-d) pontok esetén az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni.

A személyes adatok kezelésének főbb esetei

 1. A jelentkezéssel kapcsolatos feladatok teljesítése;
 2. Felhasználó tájékoztatása;
 3. Felhasználó értesítése;
 4. Felhasználói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás;
 5. Nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek megkeresése;

2.4. Az adatok kezelésének határideje

A Felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, az Szolgáltató a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési ideig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai.

Az Szolgáltató, mint adatkezelő a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a jelen szabályzatban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az ott meghatározott adatkezelési cél megszűnt.

3. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

3.1. Az Szolgáltató a szolgáltatással illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a 2.3 pontban foglaltak kivételével – harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé.

Az Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt Felhasználói személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

3.2. A Felhasználó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai

Az adatvédelmi törvény alapján a Felhasználó jogosult

 1. tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint a kezelt személyes adataiba betekinteni,
 2. személyes adatainak helyesbítését valamint
 3. személyes adatainak –a kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását kérni.

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást.

Az Szolgáltató a Felhasználó kérésére a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a Felhasználó számára biztosítja.

4. A Felhasználó jogorvoslati lehetősége

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az személyes adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Szolgáltató a tájékoztatását csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni és felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelet irányadó.

Amennyiben a jelen szabályzat és az irányadó jogszabályok között ellentmondás mutatkozik, akkor a jogszabály szerinti értelmezés támogatandó.